Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương

Ngày 11 tháng 02 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 74/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trình trung hạn vốn nước ngoài nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2015 và năm 2022 cho Bộ Giao thông vận tải.
Mục lục bài viết

Ngày 11 tháng 02 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 74/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trình trung hạn vốn nước ngoài nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2015 và năm 2022 cho Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, kế hoạch giao bổ sung đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 được cụ thể như sau:

Thứ nhất, giao bổ sung 7.265 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn cho Bộ Giao thông vận tải từ nguồn ngân sách trung ương chưa phân bổ và mức vốn ngân sách trung ương bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư.

Thứ hai, giao bổ sung 31.392 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2022 cho Bộ Giao thông vận tải để bố trí kế hoạch vốn năm 2022 cho 05 dự án đã được Quốc hội cho phép chuyển từ vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước, gồm: 01 dự án do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư và 04 dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư.

Quyết định số 74/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 11 tháng 02 năm 2023. 

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )