Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bổ sung 14 mẫu điện tử giấy tờ hộ tịch từ ngày 02/8/2023

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 09/08/2023

Ngày 02 tháng 8 năm 2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa đổi Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Thông tư đã bổ sung 14 mẫu điện tử giấy tờ hộ tịch gồm:

- Bản điện tử Giấy khai sinh;

- Bản điện tử Trích lục kết hôn;

- Bản điện tử Trích lục khai tử;

- Bản điện tử Trích lục đăng ký giám hộ;

- Bản điện tử Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ;

- Bản điện tử Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con;

- Bản điện tử Trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc;

- Bản điện tử Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh;

- Bản điện tử Trích lục ghi chú kết hôn;

- Bản điện tử Trích lục ghi chú ly hôn;

- Bản điện tử Trích lục ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác;

- Bản điện tử Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

- Bản điện tử Xác nhận thông tin hộ tịch;

- Bản điện tử Giấy báo tử.

Thông tư 03/2023/TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat