Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành chính nội bộ

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 14/07/2023

Ngày 13 tháng 7 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 507/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

Theo đó:

Công bố 14 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ bao gồm:

- Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước”;

- Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo”;

- Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”;

- Thủ tục thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính;

- Thủ tục thẩm tra tài liệu hết giá trị của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử;

- Thủ tục bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự;…

Quyết định cũng quy định cụ thể nội dung của từng thủ tục hành chính.

Quyết định 507/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày ký./.

8 nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm của Bộ Nội vụ

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat