Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ

Ngày 27 tháng 3 năm 2023, Bộ Nội Vụ đã ban hành Quyết định 199/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2023.
Mục lục bài viết

Ngày 27 tháng 3 năm 2023, Bộ Nội Vụ đã ban hành Quyết định 199/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2023.

Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương Mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”. Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2023 nhằm:

- Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

- Kịp thời thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội. Qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, vị trí và vai trò của Bộ, ngành Nội vụ.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền, phản ánh kịp thời những nội dung, nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ về các vấn đề được xã hội quan tâm; đồng thời, chủ động tiếp nhận thông tin phản hồi, phản biện từ người dân, doanh nghiệp để đề xuất xử lý kịp thời.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sẽ đột phá mạnh vào sắp xếp tổ chức bên trong | Xã hội  | Vietnam+ (VietnamPlus)

Với các nhiệm vụ trọng tâm được xác định:

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về các sự kiện chính trị - thời sự quan trọng

- Tổng hợp, cung cấp thông tin, tuyên truyền về quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách

- Tăng cường thông tin, truyền thông về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030;

- Phổ biến rộng rãi các hoạt động đối ngoại trên mọi lĩnh vực; tuyên truyền chương trình hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Quyết định 199/QĐ-BNV có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )