Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Nội vụ ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu CSDLQG về CB, CC, VC

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 18/05/2023

Ngày 17 tháng 05 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 356/QĐ-BNV năm 2023 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước.

Theo đó, việc quy định cấu trúc mã định danh và định dạng gói tin phục vụ kết nối nhằm mục đích:

- Thống nhất và đồng bộ các thông điệp dữ liệu được kết nối, chia sẻ do Bộ Nội vụ quản lý.

- Chuẩn hóa các dịch vụ cung cấp dữ liệu; hạn chế phát sinh nhiều dịch vụ chia sẻ dữ liệu đặc thù.

- Đơn giản hóa quá trình vận hành việc đồng bộ dữ liệu; tạo điều kiện về kỹ thuật kết nối chia sẻ dữ liệu dễ dàng; hạn chế việc trao đổi thủ công.

- Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức chuẩn bị sẵn các điều kiện, đảm bảo sự tương thích sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Đối tượng áp dụng

100% các Bộ có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ

- Các Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập.

- Tòa án nhân dân Tối cao.

- Viện kiểm sát nhân dân.

- Văn phòng Chủ tịch nước.

- Văn phòng Quốc hội.

- Kiểm toán Nhà nước.

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương và địa phương.

Quyết định 356/QĐ-BNV có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro