Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ NNPTNT triển khai Đề án Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 20/07/2023

Ngày 19 tháng 7 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 2888/QĐ-BNN-TS về viêc triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái.

Theo đó, Nhiệm vụ thực hiện Đề án Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản bao gồm:

- Triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Đề án;

- Tổ chức thực hiện Đề án thông qua việc xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển thủy sản trên địa bàn lãnh thổ và vùng biển thuộc địa phương quản lý;

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khai thác hải sản;

- Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành Chính sách thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

- Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thuỷ sản;

- Chủ động rà soát, cắt giảm tàu cá có nghề khai thác hải sản làm ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái tại địa phương ngoài những nghề được quy định tại Đề án này;

- Tăng cường quản lý Nhà nước về khai thác thủy sản;…

Quyết định 2888/QĐ-BNN-TS có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat