Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục đề nghị xét tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu

Ngày 08 tháng 9 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2012/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Mục lục bài viết

Ngày 08 tháng 9 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2012/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó:

1. Trình tự thực hiện thủ tục đề nghị xét tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề cử nhà khoa học để xét tặng Giải thưởng lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bước 2: Tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ.

Bước 3: Thông báo tới nhà khoa học được xét tặng giải thưởng.

2. Thành phần hồ sơ:

+ Đề nghị xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu theo Mẫu TQB01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN.

+ Bản sao từ một (01) đến ba (03) bài báo khoa học quốc tế đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN;

+ Thư giới nhà khoa học được đề cử xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu theo Mẫu TQB02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN và các tài liệu liên quan khác (nếu có);

+ Thư giới thiệu của nhà khoa học quốc tế cùng chuyên môn với nghiên cứu trong hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng (nếu có).

Quyết định 2012/QĐ-BKHCN sửa đổi, bổ sung thủ tục đăng ký tham gia xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu được công bố tại Quyết định số 3944/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2023./.

Sửa tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng tạ quang bửu

5 / 5 ( 1 bình chọn )