Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ Giao thông Vận tải

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 03/04/2023

Ngày 21 tháng 03 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 271/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ Giao thông Vận tải.

Bộ GTVT xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung về công tác PCTN, TC trong Bộ GTVT với nội dung:

  • Tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC;

  • Tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ;

  • Tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. 

  • Phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải;

  • Phố biến, quán triệt các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác PCTN, TC của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

 

Quyết định 271/QĐ-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro