Bộ Giáo dục và Đào tạo lên kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 03 tháng 7 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 1927/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...
Mục lục bài viết

Ngày 03 tháng 7 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 1927/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Nhằm thực hiện các chỉ đạo về việc tinh giảm và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc tinh giảm biên chế với các nhiệm vụ sau:

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức, cơ quan, đơn vị;

- Hoàn thành xây dựng vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; quản lý biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị theo vị trí việc làm;

- Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Quyết định 1927/QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về lương và phụ cấp lương cho giáo viên -  Binh Phuoc, Tin tuc Binh Phuoc, Tin mới tỉnh Bình Phước

5 / 5 ( 1 bình chọn )