Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đối với các lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 10/08/2023

Ngày 03 tháng 8 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 3899/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra hướng dẫn mới đối với các lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như sau:

- Đối với môn Khoa học tự nhiên:

+ Phân công giáo viên dạy học môn học bảo đảm yêu cầu phù hợp với năng lực chuyên môn của giáo viên.

+ Xây dựng kế hoạch dạy học bố trí thời gian, thời điểm dạy học các mạch nội dung linh hoạt, bảo đảm tính khoa học, sư phạm và khả năng thực hiện của giáo viên.

- Đối với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp:

Đã chính thức có Quy chế thi THPT quốc gia 2020

+ Ưu tiên phân công giáo viên đảm nhận các nội dung phù hợp với chuyên môn của giáo viên;

+ Giáo viên đảm nhận nội dung nào được thể hiện trên kế hoạch giáo dục và được tính giờ thực hiện đối với nội dung đó theo phân phối chương trình.

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục trong đó xác định cụ thể nội dung hoạt động và thời lượng thực hiện theo từng loại hình hoạt động quy định trong chương trình;

- Đối với Nội dung giáo dục của địa phương:

+ Ưu tiên phân công giáo viên đảm nhận các nội dung phù hợp với chuyên môn của giáo viên.

+ Xây dựng kế hoạch dạy học các chủ đề/bài học Nội dung giáo dục của địa phương phù hợp với kế hoạch dạy học các môn học có nội dung liên quan.

Công văn 3899/BGDĐT-GDTrH có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat