Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022, 2023

Mục lục bài viết
Ngày 19/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022-2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” với 12 nhiệm vụ trọng tâm sau: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo; Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai dịch bệnh; Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong toàn ngành; Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;…Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của đơn vị; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện kế hoạch năm học, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện. Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ năm học 2022-2023 ở địa phương, trong đó lưu ý các giải pháp chủ động phòng, chống và ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.

Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày ký, ban hành.

Xem chi tiết: Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022, 2023

Mục lục bài viết
Ngày 19/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022-2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” với 12 nhiệm vụ trọng tâm sau: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo; Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai dịch bệnh; Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong toàn ngành; Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;…Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của đơn vị; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện kế hoạch năm học, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện. Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ năm học 2022-2023 ở địa phương, trong đó lưu ý các giải pháp chủ động phòng, chống và ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.

Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày ký, ban hành.

Xem chi tiết: Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.