Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với Giáo dục thường xuyên

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 3759/BGDĐT-GDTX năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với Giáo dục thường xuyên.
Mục lục bài viết

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 3759/BGDĐT-GDTX năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với Giáo dục thường xuyên.

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục thường xuyên như sau:

- Thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện công tác xóa mù chữ.

- Đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở GDTX. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ của các đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Hệ giáo dục thường xuyên đi lệch hướng - Báo Người lao động

- Thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả các Chương trình GDTX. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các chương trình giáo dục trong các cơ sở GDTX.

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên trong các cơ sở GDTX.

- Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GDĐT đối với các cơ sở GDTX.

- Tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về lợi ích, vai trò và tầm quan trọng của học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Công văn 3759/BGDĐT-GDTX có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )