Tất cả Cơ sở dữ liệu

Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 16/08/2022
Ngày 15/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2253/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ GDĐT cùng với các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thuộc Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo, Tiểu dự án 1 – Dự án 6: Giảm nghèo về thông tin, Tiểu dự án 2 – Dự án 6: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều và Tiểu dự án 1 – Dự án 7: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, đặc biệt đối với chiều thiếu hụt về giáo dục, đào tạo.Hỗ trợ chuyển giao các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh từ các cơ sở đào tạo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững có thu nhập cho NLĐ, hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho các hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có trẻ em, học sinh trong độ tuổi đi học, giúp các trẻ em, học sinh được đi học đúng độ tuổi …

Để thực hiện các mục tiêu trên, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị thường trực, tham mưu điều phối, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm thực hiện Chương trình; phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính lập dự toán kinh phí hằng năm gửi cơ quan chủ quản Chương trình.

Quyết định 2253/QĐ-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat