Biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 đến 2026

Mục lục bài viết
Ngày 18/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1259/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2026.


Tổng biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương giai đoạn 2022 - 2026 là 103.300 biên chế. Trong đó:

- Biên chế của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập nhưng không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 101.546 người (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quyết định).'- Biên chế của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 1.068 người.


- Biên chế của hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương là 686 người (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này).


Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng cơ quan.


Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm:


- Xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và hằng năm cho đến hết năm 2026.


- Quyết định theo thẩm quyền biên chế công chức với cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý trong tổng số biên chế được giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện đúng chủ trương tinh giản biên chế.

Quyết định 1259/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 đến 2026

Mục lục bài viết
Ngày 18/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1259/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2026.


Tổng biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương giai đoạn 2022 - 2026 là 103.300 biên chế. Trong đó:

- Biên chế của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập nhưng không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 101.546 người (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quyết định).'- Biên chế của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 1.068 người.


- Biên chế của hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương là 686 người (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này).


Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng cơ quan.


Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm:


- Xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và hằng năm cho đến hết năm 2026.


- Quyết định theo thẩm quyền biên chế công chức với cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý trong tổng số biên chế được giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện đúng chủ trương tinh giản biên chế.

Quyết định 1259/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.