Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Mục lục bài viết
Ngày 05/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 144/NQ-CP về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.


Về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), Nghị quyết cho phép quyết toán, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 bằng chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở khám, chữa bệnh sau khi đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định, trong đó:

Tiền khám, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật, tiền xét nghiệm, máu, chế phẩm máu đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT: Quyết toán, thanh toán thực hiện theo số lượng thực tế sử dụng và mức giá theo quy định hiện hành. 

Chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT hoặc sử dụng trong các kỹ thuật chưa được ban hành giá khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT: Việc quyết toán, thanh toán thực hiện theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định.

Cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đấu thầu trước ngày 05/11/2022. Thời hạn thực hiện theo thời gian thực hiện hợp đồng đã ký trước ngày 05/11/2022 hoặc không quá 12 tháng kể từ ngày 05/11/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Mục lục bài viết
Ngày 05/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 144/NQ-CP về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.


Về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), Nghị quyết cho phép quyết toán, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 bằng chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở khám, chữa bệnh sau khi đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định, trong đó:

Tiền khám, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật, tiền xét nghiệm, máu, chế phẩm máu đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT: Quyết toán, thanh toán thực hiện theo số lượng thực tế sử dụng và mức giá theo quy định hiện hành. 

Chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT hoặc sử dụng trong các kỹ thuật chưa được ban hành giá khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT: Việc quyết toán, thanh toán thực hiện theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định.

Cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đấu thầu trước ngày 05/11/2022. Thời hạn thực hiện theo thời gian thực hiện hợp đồng đã ký trước ngày 05/11/2022 hoặc không quá 12 tháng kể từ ngày 05/11/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.