Tất cả Cơ sở dữ liệu

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 11/09/2023

Ngày 07 tháng 9 năm 2023, Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc đã ra Quyết định 55/QĐ-HĐĐPTDMNPB về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc. Theo đó:

Vùng trung du và miền núi phía Bắc quy định tại Quy chế này gồm các địa phương sau: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

Nguyên tắc điều phối

- Phải tuân thủ Hiến pháp, quy định của pháp luật có liên quan về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

- Nội dung, lĩnh vực điều phối là liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc. Việc phối hợp phải bảo đảm theo nguyên tắc đồng thuận, bình đẳng, công khai, minh bạch và phù hợp với các quy định pháp luật...

Phương thức điều phối

- Lập và tổ chức thực hiện quy hoạch; đầu tư phát triển; đào tạo và sử dụng lao động; xây dựng các cơ chế, chính sách; giải quyết các vấn đề liên kết vùng; kế hoạch điều phối liên kết vùng; cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin vùng...

Chế độ làm việc

- Theo chế độ tập thể, thảo luận, trao đổi ý kiến để thỏa thuận thống nhất vì lợi ích chung của vùng, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Thường kỳ Hội đồng họp 1 năm một lần; khi cần thiết, có thể họp đột xuất. 

Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc có trách nhiệm báo cáo định kỳ trước ngày 31 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng, Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Hội đồng.

Quyết định 55/QĐ-HĐĐPTDMNPB bãi bỏ Quyết định số 91/QĐ-HĐĐPTDMNPB ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng trung du  và miền núi phía Bắc - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat