Ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam

Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 441/QĐ-BNV về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam.
Mục lục bài viết

Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 441/QĐ-BNV về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam.

Theo đó, Điều lệ này thay thế Điều lệ được công nhận tại Quyết định số 1842/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam và có một số nội dung đáng chú ý sau:

1. Tôn chỉ, mục đích của Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ xã hội, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm mục đích khen thưởng, biểu dương các nữ công dân và tập thể phụ nữ Việt Nam có thành tích, tài năng thuộc các lứa tuổi, các lĩnh vực công tác, ngành nghề để phát huy khả năng, sức sáng tạo, không ngừng vươn lên trong học tập, nghiên cứu và lao động xây dựng đất nước.

2. Quỹ được hình thành từ tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài sản Quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Quỹ. Quỹ có phạm vi hoạt động trong toàn quốc. Sáng lập viên của Quỹ là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

3. Cơ cấu tổ chức của Quỹ bao gồm: Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn. Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ mỗi năm một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của trên 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Quyết định 441/QĐ-BNV này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam

5 / 5 ( 1 bình chọn )