Tất cả Cơ sở dữ liệu

Ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 26/10/2022
Ngày 25/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1285/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Bí mật Nhà nước độ Tối mật bao gồm: Phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn bảo tàng, thư viện lưu giữ tài liệu, hiện vật hạn chế phổ biến hoặc không phổ biến; Phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn di tích lịch sử nếu có tranh chấp về chủ quyền quốc gia.

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi các Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, báo cáo, văn bản do các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài gửi về liên quan đến các vấn đề có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với quốc gia sở tại trong hoạt động văn hóa đối ngoại, hợp tác về thể thao được xác định là bí mật Nhà nước độ Mật.

Quyết định 1285/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat