Tất cả Cơ sở dữ liệu

Ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 12/04/2023

Ngày 10 tháng 4 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 07/2023/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Theo đó, Quy chế quy định về đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Chương trình đào tạo được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, cấu trúc từ các học phần. Thời gian học tập tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học được quy định trong quy chế cơ sở đào tạo, đảm bảo không vượt quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khó đối với mỗi hình thức đào tạo.

Sinh viên sẽ được xét và công nhận tốt nghiệp sau 03 tháng tính từ thời điểm sinh viên đáp ứng đủ các điều kiện tốt nghiệp sau:

  • Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

  • Đạt điểm trung bình trở lên điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học;

  • Tại thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Đáng chú ý, sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do chưa hoàn thành những học phần Giáo dục thể chất hoặc Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, thì trong thời hạn 2 năm tính từ khi thôi học được hoàn thiện các điều kiện còn thiếu và đề nghị xét công nhận tốt nghiệp. 

Sinh viên không tốt nghiệp được cấp chứng nhận về các học phần đã tích lũy trong chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo.

Thông tư 07/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2023./.


-

Bài viết cùng chủ đề

-