Ban hành bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống

Ngày 03 tháng 8 năm 2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2068/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”.
Mục lục bài viết

Ngày 03 tháng 8 năm 2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2068/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”.

Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống được ban hành với nhiều ý nghĩa quan trọng:

- là cơ sở để Ban Tổ chức lễ hội địa phương áp dụng thống nhất các giải pháp trong tổ chức, thực hiện các hoạt động nhằm xây dựng môi trường văn hóa lễ hội.

- là thước đo để đánh giá năng lực quản lý cũng như tính hiệu quả của công tác tổ chức hoạt động lễ hội tại địa phương.

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong tiến trình phát triển

- là một trong những giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động lễ hội theo hướng văn minh, lành mạnh, tiết kiệm; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; bài trừ các hủ tục, tập tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực và các hành vi phản cảm, lệch chuẩn trong lễ hội.

Trong đó, gồm có 9 tiêu chí cụ thể.

Nội dung của tiêu chí về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong lễ hội như sau:

- Bảo tồn, phục dựng bản sắc văn hóa truyền thống địa phương, vùng, miền, dân tộc.

- Phát huy vai trò của nghệ nhân, người dân, người nắm giữ di sản trong việc trao truyền, gìn giữ, thực hành giá trị văn hóa truyền thống.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống tại lễ hội.

Quyết định 2068/QÐ-BVHTTDL có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )