Bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng công chức, viên chức từ 01/10/2023

Ngày 08 tháng 8 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Mục lục bài viết

Ngày 08 tháng 8 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Bộ Nội vụ quyết định bãi bỏ toàn bộ các Thông tư sau:

1. Thông tư 13/2010/TT-BNV về tuyển dụng và nâng ngạch công chức.

2. Thông tư 05/2012/TT-BNV sửa quy định tuyển dụng và nâng ngạch công chức.

3. Thông tư 06/2013/TT-BNV về tuyển dụng và nâng ngạch công chức.

4. Thông tư 03/2015/TT-BNV sửa Điều 9 Thông tư 13/2010/TT-BNV.

Đề xuất mức chi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, viên chức

5. Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức ngành hành chính.

6. Thông tư 12/2012/TT-BNV về chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

7. Thông tư 15/2012/TT-BNV về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức.

8. Thông tư 04/2015/TT-BNV sửa Thông tư về ký kết hợp đồng làm việc với viên chức.

9. Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

10. Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định tuyển dụng công chức, viên chức.

Thông tư 12/2023/TT-BNV có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )