Tất cả Cơ sở dữ liệu

Văn bản nổi bật Tháng 4 Năm 2023

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy 112312
svgImgNgày đăng: 28/04/2023

Trong tháng 04/2023, đã có 10 Nghị định được Chính phủ ban hành; 10 Nghị quyết của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước, ... Dưới đây là cập nhật các Văn bản nổi bật Tháng 4 Năm 2023.

Đề xuất quy định mới về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nghị định

Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ban hành ngày 03/4/2023;

Nghị định 11/2023/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa ban hành ngày 13/4/2023;

Nghị định 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 ban hành ngày 14/4/2023;

Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày 17/4/2023;

Nghị định 14/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính ban hành ngày 20/4/2023;

Nghị định 15/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ban hành ngày 25/4/2023;

Nghị định 16/2023/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; sửa đổi quy định tại điểm g khoản 1 Điều 23 Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 25/4/2023.

Thông tư

Thông tư 19/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 03/4/2023;

Thông tư 07/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình, phương pháp giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục ban hành ngày 04/4/2023;

Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo ban hành ngày 05/4/2023;

Thông tư 07/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành ngày 10/4/2023;

Thông tư 21/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 ban hành ngày 14/04/2023;

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, ... ban hành ngày 14/4/2023;

Thông tư 08/2023/TT-BYT của Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 14/4/2023;

Thông tư 04/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt ban hành ngày 17/4/2023;

Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số ban hành ngày 18/04/2023;

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 18/4/2023;

Thông tư 09/2023/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT ban hành ngày 21/4/2023;

Thông tư 10/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 21/4/2023;

Thông tư 03/2023/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp ban hành ngày 23/4/2023;

Thông tư 02/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn ban hành ngày 23/4/2023./.


Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat