Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Y tế > Thông báo 3818/TB-CATTP-PC06 năm 2021 về tổ chức tuyên truyền cho người dân một số nội dung tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Công an thành phố Hồ Chí Minh ban hành