Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Y tế > Quyết định 4565/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình Khoa học công nghệ Lĩnh vực Ứng dụng hệ nội khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành