Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Y tế > Kế hoạch 225/KH-UBND năm 2021 triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội