Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Xây dựng > Thông báo 255/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 do Văn phòng Chính phủ ban hành