Tất cả Cơ sở dữ liệu
Nghị quyết 160/2011/NQ-HĐND thông qua quy định xây dựng vùng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Hải Dương ban hành