Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Văn hóa > Quyết định 1237/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 161/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành