Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Cơ cấu tổ chức > Quyết định 802/QÐ-BVHTTDL năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh