Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Cơ cấu tổ chức > Quyết định 47/QĐ-VP năm 2023 của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng