Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Cơ cấu tổ chức > Quyết định 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp