Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Cơ cấu tổ chức > Quyết định 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình