Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Cơ cấu tổ chức > Quyết định 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 4 của Quy định kèm theo Quyết định 18/2021/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh