Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Bộ máy hành chính > Nghị quyết 85/NQ-CP năm 2023 do Chính phủ ban hành về kết thúc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương