Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Cơ cấu tổ chức > Kế hoạch 71/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định triển khai thực hiện Nghị quyết 108/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh