Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đầu tư > Thông báo 663/TB-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp về xử lý khó khăn vướng mắc nội dung đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng của Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban dân tộc ban hành