Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đầu tư > Quyết định 8/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về quy định định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021-2025