Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đầu tư > Quyết định 693/QĐ-UBND năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu