Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đầu tư > Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 11 của Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh kèm theo Quyết định 13/2021/QĐ-UBND