Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đầu tư > Kế hoạch 1184/KH-UBND năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai