Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đầu tư > Công văn 6608/VPCP-CN năm 2021 về báo cáo tình hình triển khai Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sau khi có ý kiến chỉ đạo, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành