Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đầu tư > Công văn 5110/BTC-ĐT năm 2023 của Bộ Tài chính về Báo cáo tình hình giải ngân 13 tháng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 - chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương