Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 1705/TCHQ-TXNK trả lời doanh nghiệp về miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành