Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 1453/TCHQ-GSQL về loại hình nhập khẩu và giấy phép nhập khẩu tự động do Tổng cục Hải quan ban hành