Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 64/2019/QĐ-UBND