Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Tài chính nhà nước > Quyết định 34/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2016/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban quản lý dự án thuộc tỉnh Lai Châu quản lý