Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Tài nguyên môi trường > Quyết định 308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định 2258/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế hoạt động đo đạc và bản đồ, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm bản đồ trên địa bàn tỉnh Sơn La