Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Tài nguyên môi trường > Quyết định 240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại (Barit khai thác) tại Phụ lục II Quyết định 1343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang