Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Tài nguyên môi trường > Kế hoạch 36/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Kế hoạch 85-KH/TU triển khai thực hiện Kết luận 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045