Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Tài nguyên - Môi trường > Công văn 6769/VPCP-NN năm 2021 về Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành